Permissions and Copyright

Permissions

and Copyright

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2008

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

Η χρήση της τοποθεσίας δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της τοποθεσίας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να μας απευθύνετε τις ερωτήσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση: info@lefkes.gr

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, όλο το υλικό που περιέχεται στην παρούσα τοποθεσία προστατεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή/και βάσει άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Λευκες ή/και στις θυγατρικές της και στις ελεγχόμενες από αυτήν εταιρείες ή σε τρίτους που έχουν παραχωρήσει τη άδεια χρήσης του υλικού που τους ανήκει στην Λευκες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η παρούσα τοποθεσία διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για προσωπική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου ή τμήματος αυτής της τοποθεσίας με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Δεν επιτρέπεται ομοίως η δημιουργία σύνδεσης ή ειδώλου (mirror) για οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας τοποθεσίας.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε μοναδικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε υλικού που υποβάλλετε και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό απόρρητο τρίτων κ.α. Οτιδήποτε υλικό υποβάλλετε, ιδέες σχετικά με τη σχεδίαση προϊόντων, την τεχνολογία ανάπτυξης προϊόντων ή άλλη πρόταση που ενδέχεται να έχετε αναπτύξει κλπ, θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την εκχώρηση του μη αποκλειστικού και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της τοποθεσίας μας ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Δεδομένων, στην παράγραφο «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων». H εταιρία Λέφκες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της παρούσης τοποθεσίας, λαμβάνει δε τα ενδεδειγμένα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της τοποθεσίας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, ότι η παρούσα τοποθεσία ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Πληροφορίες για την Εταιρεία : info@lefkes.com.gr
έδρας της εταιρείας:
Λέφκες
Λεωφ. Γαλατσίου 100
Τ.Κ. 111 46– Γαλάτσι
Τηλ: (+30) 210 29 24 458
email: info@lefkes.gr


PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE USING THIS SITE

Use of the site constitutes acceptance of these terms. These terms may change from time to time. Therefore please check these terms periodically, as continued use of the site constitutes acceptance of terms which may have changed.

If you have any comments or queries, do not hesitate to send us your questions by e-mail to: info@lefkes.gr

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND TRADEMARKS

Unless otherwise stated, all the material on this site is protected on the basis of intellectual property rights and the law on distinctive marks, commercial names, trademarks and/or on the basis of other intellectual property rights belonging to Everest and/or its affiliates or to companies controlled by it or to third parties licensed to use material belonging to Everest

PERSONAL USE

This site is exclusively for information purposes and for personal use. You agree not to reproduce, retransmit, publish, broadcast, modify, publicly display or in any way exploit the contents of this site or any part thereof in any way without prior written permission. Similarly, it is not permitted to link to any part of this site or to create a mirror site of it.

COMMENTS AND SUBMISSION OF MATERIAL

You agree that you are and remain solely responsible for the content of any material that you submit and that you shall not submit material which is illegal, defamatory, offensive or obscene, or which infringes the personal or proprietary rights of third parties, including intellectual and industrial property rights, privacy of third parties etc. Any material which you submit, ideas regarding products design, product development technology or other proposal which you may have developed etc, shall be considered to be accompanied by a concession of the non-exclusive and unpaid right and permission to use, reproduce, modify, publicly display, broadcast, adapt, publish, translate, create works based on or distribute the material, anywhere in the world, by any means and any method of distribution, broadcast and public display which currently exists or shall exist in the future.

PERSONAL DATA – SECURITY

Regarding the handling of the personal data of visitors to our site, see the Data Handling Policy in the paragraph entitled “Protection of Personal Data”. everst S.A. makes every effort regarding the updating and development of this site, taking the advisable organisational and technical measures to protect the security of data which are entered. However, it is not possible to guarantee that the functions contained in the site or site content will be uninterrupted or error-free, or that the site or its server are free of viruses or other harmful components.

APPLICABLE LAW

The specific terms and conditions are governed and interpreted in accordance with the law of Greece. Any disputes concerning specific terms and conditions are exclusively under the jurisdiction of the courts of Athens. Information about the company: info@lefkes.gr

Registered offices of the company:

Lefkes
Leoforos Galatsiou 100

111 46– Galatsi
Tel: (+30) 210 29 24 458
email: info@lefkes.gr